Sanace 2017-10-26T15:50:10+00:00

SANACE PODZEMÍ

Jedním z nosných programů naší činnosti jsou sanace podzemí. Jedná se o průzkum a zpřístupnění podzemních prostor v jádru měst a obcí. Současná zástavba ve městech je odlišná od té původní a z tohoto důvodu se podzemní prostory a sklepy mohou nacházet pod vozovkami a volným prostranstvím. Vzhledem ke stáří těchto sklepů a dimenzování obezdívek na tehdejší dopravu povozy je nebezpečí propadnutí vozovek a chodníků. Aby se předešlo případným škodám na majetku a zdraví občanů, provádí se průzkum v těchto lokalitách.

Dle historických map a podkladů se vytipují místa, kde by se mohly nachá-zet volné prostory. Kopanými sondami se ověří, jestli se v podzemí nějaké volné prostory nacházejí. V případě nálezů podzemních prostor se tyto musí nejprve staticky zajistit.

Po zajištění bezpečného vstupu a zabezpečení stropů a boků nalezených prostor jsou přivoláni archeologové, kteří objevené prostory vyhodnotí z historického hlediska a rozhodnou, zda jsou nalezené prostory historicky cenné a mají se zachovat, nebo nejsou historicky cenné a mohou se zalít popílkem a tím staticky zajistit. Pokud se rozhodne, že se nalezené objekty zachovají, musí se nejprve vyklidit od napadané suti nebo bahna a staticky zajistit, aby obezdívka odolala tlakům dopravy. To se většinou dělá odkrytím povrchu a betonovou skořepinou, izolací a opětovným zasypáním a úpravou povrchu či komunikace. Není-li možné provést betonovou skořepinu z povrchu, je nutné provést zesílení původní obezdívky novou cihelnou klenbou nebo ztužujícími pásy z cihel.

Při propojování a obnovování zbořených částí sklepů se provede na rostlou horninu primární obezdívka ze stříkaného betonu a pletiva, která se následně odizoluje a obezdívá cihelnou klenbou z historických cihel. Jedná-li se o prostory historicky velmi cenné, intenzivně se spolupracuje s pracovníky památkového ústavu, a to počínaje tvarem a vazbou kleneb, až po zdící maltu. Při těchto pracích se především jedná o to, aby při opravách a dozdívání cihelných kleneb nebyl patrný rozdíl mezi starým a novým zdivem.

Častý je také průsak vody do podzemních prostor, zvláště v deštivém období. Značně to pak degraduje zdivo a brání komerčnímu využití vnitřních prostor. Je to především díky narušenému nadloží velkou spoustou výkopů pro inženýrské sítě a hlavně absencí hydroizolace u starých sklepení. Není-li možné podzemní prostory odizolovat dodatečně z povrchu, provádí s úspěchem naše firma z vnitřních prostorů sklepů chemické injektáže pro utěsnění přítoků či průsaků vody. Protože se někdy jedná o objekty historicky velmi cenné, nelze použít pro jejich zajišťování těžkou mechanizaci ( bagry, rypadla), ale práce se provádí ručně, za použití drobné mechanizace a ruční dopravy.

Firma vlastní zařízení pro svislou a vodorovnou dopravu vytěženého materiálu a pro dopravu materiálu a zajištění objektů. Tato činnost je dozorována Obvodním báňským úřadem, který vydává organizaci oprávnění provádět tyto práce. Vzhledem k náročnosti prováděných prací vlastní firma zkušené pracovníky, kteří umí tyto práce provádět s citem, aby nedošlo k narušení historické hodnoty nalezených objektů.

Politika kvality

Na všechny práce poskytujeme záruku v délce trvání 60 měsíců od předání zakázky bez vad a nedodělků investorovi.